Habarlar

Hajathanany suwarmak nämäni aňladýar?


Iş wagty: 15-2024-nji aprel

Hajathanany nädip saýlamaly

1. Agram

Iň agyrhajathana jamy, has gowy.Adaty hajathananyň agramy takmynan 50 kilograma, gowy hajathananyň agramy bolsa 100 kilograma deňdir.Agyr hajathana ýokary dykyzlyga eýe we hil taýdan has amatly.Hajathananyň agramyny barlamagyň ýönekeý usuly: suw çüýşesiniň gapagyny iki eliňiz bilen alyň we agramlaň.

 

2. Suw rozetkasy

Hajathananyň düýbünde bir zeýkeş çukurynyň bolmagy iň gowusydyrhajathana.Indi köp markalarda 2-3 sany zeýkeş deşigi bar (dürli diametrlere görä), ýöne zeýkeş deşikleri näçe köp bolsa, hereket şonça-da täsir eder.Hajathana nokatlarynyň iki görnüşi bar: aşaky zeýkeş we keseligine drena ..Zeýkeş rozetkasynyň merkezinden suw çüýşesiniň arkasyndaky diwara çenli aralygy ölçemeli we şol bir aralykda oturyp bilmek üçin şol bir hajathana modelini satyn almaly.Otherwiseogsam, hajathana gurup bolmaz.Gorizontal zeýkeş tualetiniň suw rozetkasy, gorizontal zeýkeş rozetkasynyň beýikligine deň bolmaly, kanalizasiýa akymynyň üpjün edilmegi üçin has gowusy birneme ýokarydyr.30 sm aralykdaky hajathana orta drena tualetidir;20-25 sm aralygy arka drena tualet;40 sm-den ýokary aralyk öňdäki drena tualetidir.Model birneme kiçi bolsa, ýalňyşsaňyz, suw tekiz bolmaz.

3. Aýnadan ýasalan ýer

Hajathananyň syrçasyna üns beriň.Gowy hilli hajathananyň syrçasy tekiz, ýylmanak, köpürjiksiz bolmaly we reňki doýmaly.Daşarky syrçany barlanyňyzdan soň, hajathana drenajyna-da degmeli.Gödek bolsa, geljekde aňsatlyk bilen betbagtçylyklara sebäp bolar.

4. Kalibr

Aýnaly iç ýüzleri bolan uly diametrli kanalizasiýa turbalaryny hapalamak aňsat däl, lagym suwlaryny çalt we güýçli akdyrýar we päsgelçilikleriň öňüni alýar.Synag usuly, tutuş eliňizi goýmakhajathana komodyagzy.Umuman, palma kuwwatyna eýe bolmak iň gowusydyr.

 

5. Suw çüýşesi

Hajathana suw çüýşesindäki syzmalary, aç-açan damýan sesden başga tapmak aňsat däl.Barlamagyň ýönekeý usuly, gök syýa hajathana suw çüýşesine taşlamak, deň derejede garmak we hajathana suw rozetkasyndan gök suwuň bardygyny ýa-da ýokdugyny görmekdir.Bar bolsa, tualetiň syzýandygyny aňladýar.Suwuň syzýan ýeri.Aatlatma hökmünde, tizligi gowy bolar ýaly has beýikligi bolan suw çüýşesini saýlamak iň gowusydyr.(Bellik: 6 litrden az mukdarda suw tygşytlaýjy hajathana hökmünde bölünip bilner.)

6. Suw bölekleri

Suw armaturlary hyzmat ediş möhletini gönüden-göni kesgitleýärSuw şkafy.Markedäki suw armaturlarynyň hilinde uly tapawut barhajathana ýuwulmagywe adaty hajathana, sebäbi her bir öýde diýen ýaly suw çüýşesiniň suw akmazlygy agyryny başdan geçirdi.Şonuň üçin hajathana saýlanyňyzda, suw armaturalaryna üns bermäň.Ony kesgitlemegiň usuly, düwmäniň sesini diňlemekdir.Gysga ses iň gowusy.

7. ushuwmak

Amaly nukdaýnazardan seredeniňde, hajathana ilki bilen gowy ýuwmagyň esasy wezipesine eýe bolmalydyr.Şonuň üçin ýuwmak usuly gaty möhümdir.Hajathana ýuwulmagy gönüden-göni ýuwulma, aýlanýan sifon, worteks sifon we reaktiw sifona bölünýär.Zeýkeşiň dürli usullaryny saýlamaga üns beriň: hajathana ýuwmagyň usullaryny "ýuwma görnüşi", "sifon ýuwujy görnüşi" we "sifon aýlaw görnüşi" diýip bölmek mümkin.Suw akymynyň görnüşi we sifonyň aşak düşýän görnüşi, takmynan 6 litr suw sanjym mukdaryna we kanalizasiýa akymynyň güýçli kuwwatyna eýedir, ýöne ýuwlanda ses gaty güýçli;aýlaw görnüşi bir wagtyň özünde köp mukdarda suw ulanýar, ýöne gowy sessiz täsir edýär.Sarp edijiler “Sunrisr” bazaryndaky göni sifon tualetini synap görmek isläp bilerler.Göni ýuwmagyň we sifonyň artykmaçlyklary bar.Hapany çalt ýuwup, suw tygşytlap biler.

Hajathana klassifikasiýasynyň jikme-jik düşündirişi

Görnüşine görä birleşdirilen we bölünen görnüşlere bölünýär

Bir bölek ýa-da bölünen hajathana satyn almak, esasan, hammam meýdanynyň ululygyna baglydyr.Bölünen hajathana has adaty.Önümçilikde, soňky döwürde suw çüýşesiniň düýbüni we ikinji gatyny birleşdirmek üçin nurbatlar we möhürleýji halkalar ulanylýar.Bu köp ýer tutýar we bogunlarda hapa gizlemek aňsat.

Bir bölek hajathana has döwrebap we ýokary derejeli, owadan görnüşi, baý saýlamalary we bir bölek galyplary bilen.Emma bahasy birneme gymmat.

Lagym akymynyň ugruna görä, yzky akym görnüşine we aşaky akym görnüşine bölünýär.

 

Yzky hatar görnüşine diwar hatarynyň görnüşi ýa-da keseligine hatar görnüşi hem diýilýär.Göçme manyda Onuň lagym akymynyň ugruny bilip bilersiňiz.Yzky hatar hajathana satyn alanyňyzda, kanalizasiýa rozetkasynyň merkeziniň ýerden beýikligini, umuman, 180mm hasaplamaly;

Aşakdan çykýan görnüşe poluň çykarylyş görnüşi ýa-da dikligine akym görnüşi hem diýilýär.Adyndan görnüşi ýaly, ýerdäki kanalizasiýa rozetkasy bolan hajathana degişlidir.Aşak hatar hajathana satyn alanyňyzda, kanalizasiýa rozetkasynyň merkezi nokady bilen diwaryň arasyndaky uzaklyga üns bermelisiňiz.Lagym rozetkasy bilen diwaryň arasyndaky aralyk üç görnüşe bölünýär: 400mm, 305mm we 200mm.Şolaryň arasynda demirgazyk bazarynda 400 mm çukur önümlerine has uly isleg bar.Günorta bazarda 305 mm çukur önümlerine uly isleg bar.

Bezeg dostlarynyň köpüsi üçin hajathana hammam giňişliginiň möhüm bölegidir.

ÖNÜMLER PROFILI

Vanna dizaýn shemasy

Adaty hammam saýlaň
Käbir nusgawy döwür stilleri üçin toplum

Bu toplum ajaýyp pyýada çüýşäni we ýumşak ýakyn oturgyç bilen doly dizaýn edilen hajathana bar.Üzümiň daşky görnüşi gaty gaty keramikadan öndürilen ýokary hilli önümçilik bilen güýçlendirilýär, hammamyňyz wagtlaýyn görüner we ýakyn ýyllarda arassalanar.

Önümiň görkezilmegi

CT319 上 (5)
CT319 上 (3)
LB4600 (25) peýdaly desgalar
ETC2303S (6) hajathana
LB2650 (1)
CT115 (6)

önüm aýratynlygy

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/

IEST GOWY SYITYASAT

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/

TERJIME EDIP BOLMAK

ÖLÜM KORNERI BILEN arassalaň

Efficiencyokary netijelilik
ulgamy, aýlaw güýçli
gyzar, hemme zady al
öli burçsyz uzakda

Gapagy aýryň

Örtük plastinkasyny çalt aýyryň

Ansat gurnama
sökmek aňsat
we amatly dizaýn

 

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
https://www.sunriseceramicgroup.com/products/

Owuwaş düşüş dizaýny

Örtük plastinkasynyň haýal peselmegi

Gapagy
ýuwaş-ýuwaşdan peseldi we
köşeşmek üçin çyglydy

BIZNESI

Esasan eksport edýän ýurtlar

Önüm dünýä ýüzüne eksport edilýär
Europeewropa, ABŞ, Eastakyn Gündogar
Koreýa, Afrika, Awstraliýa

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/

önüm prosesi

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/

Sorag-jogap

1. Önümçilik liniýasynyň önümçilik kuwwaty nämeden ybarat?

Günde 1800 toplum hajathana we howdanlar üçin.

2. Töleg şertleriňiz nähili?

T / T goýum hökmünde 30%, eltilmezden 70%.

Balans tölemezden ozal önümleriň we paketleriň suratlaryny görkezeris.

3. Haýsy paket / gaplama bilen üpjün edýärsiňiz?

Müşderimiz üçin OEM-i kabul edýäris, paket müşderileriň islegi üçin döredilip bilner.
Köpük bilen doldurylan güýçli 5 gatly karton, ýük daşamak zerurlygy üçin adaty eksport gaplamasy.

4. OEM ýa-da ODM hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?

Hawa, önümde ýa-da kartonda çap edilen öz logotip dizaýnyňyz bilen OEM edip bileris.
ODM üçin biziň talaplarymyz her model üçin aýda 200 sany.

5. oleeke-täk agent ýa-da paýlaýjy bolmak üçin şertleriňiz nähili?

Aýda 3 * 40HQ - 5 * 40HQ konteýner üçin iň az sargyt mukdaryny talap ederis.

Onlaýn sorag