Biz hakda

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/

Kompaniýanyň tertibi

Tangshan SUNRISE Keramika Co., Ltd. Hytaýda keramiki sanitariýa önümleriniň dizaýnyna, öndürilmegine we satylmagyna ygrarly ilkinji kärhana, bu kompaniýa "demirgazyk keramikanyň paýtagty" hökmünde tanalýan Hebeý welaýatynyň Tangşanda ýerleşýär we goýdy. iki önümçilik bazasyny işe girizýär.

Bu pudakda öňdebaryjy kärhana hökmünde SUNRISE ýokary hilli önümleri we innowasiýa dizaýny bilen üpjün etmegi öz üstüne alýar, köne zatlary yzygiderli basyp alýar we täze, CE, CUPC, UKCA, ISO9001, 14001 we beýleki şahadatnamalary alýar.

SUNRISE keramiki sanitariýa enjamlary tendensiýa we moda sanitariýa enjamlary bazaryna gönükdirilendir.
Kompaniýa önümiň hiline we hyzmatyna ygrarly, häzirki zaman maşgalalary üçin ykdysady we moda hammam durmuşyny döretmäge çalyşyň.

Korporatiw görnüş

Sarp edijiler tarapyndan halaýan sanitariýa enjamlary markasyna öwrüliň.SUNRISE keramika, ähli sarp edijiler SUNRISE keramiki sanitariýa enjamlaryny gowy görmekleri üçin sanitariýa enjamlarynyň hilini yzygiderli ýokarlandyrmagy talap edýär.

Iş filosofiýasy

Ajaýyp önümler, oýlanyşykly hyzmat we amatly baha.
Ajaýyp önümler: sarp edijileriň durmuşynyň hilini ýokarlandyrmak üçin hemişe gözlegimizdir.
Möhüm baha: amatly bahada goýuň we bahaňyzy ulaldyň.
Intakyn hyzmat: yzygiderli hyzmat ulgamy we hünär hyzmatyndan habarlylyk.

Kärhana missiýasy

Arassaçylyk siwilizasiýasynyň ösmegine ýardam bermek.Arassaçylyk siwilizasiýasynyň ösüşini we ösüşini öňe sürmek we adamlaryň sanitariýa durmuş derejesini ýokarlandyrmak üçin ähli zady ederis.

Esasy gymmatlyklar

Altruizm, hoşniýetlilik, yhlas we täzelik.
Altruizm: SUNRISE özünden öň başgalara peýda getirmäge gönükdirilendir.
hoşniýetlilik: ýagşylyk sözi müň altyndan has möhümdir.
Yhlas: ak ýüreklilik we ygtybarlylyk SUNRISE adamlarynyň esasy gymmatlygydyr.
Innowasiýa: innowasiýa hammam önümlerine ünsi jemlemek üçin pudak saýlama topary bilen elleşiň.

Sergi

Marketing kanallaryny we daşarky mahabat usulyny işjeň giňeltmek üçin günüň dogýan keramikasy içerki we daşary ýurt sergilerine onlaýn we awtonom görnüşde gatnaşdy.Sergi mahalynda, professional tanyşlyk, ýokary hilli we joşgunly hyzmat arkaly içerki we daşary ýurt sergileri tarapyndan ýokary baha berildi.

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
https://www.sunriseceramicgroup.com/products/

Toparymyz

SUNRISE keramiki sanitariýa enjamlary toparynyň esasy artykmaçlyklary hil, dizaýn we daşky gurşawy goramak we ägirt uly tehniki elita topary we dizaýner topary, SUNRISE keramiki sanitariýa enjamlarynyň esasy artykmaçlyklary üçin güýçli kepillikdir.

Hil, ajaýyp material saýlamak we ajaýyp tehnologiýa bilen goldanylmaly esasdyr.SUNRISE keramiki sanitariýa enjamlarynyň köp sanly artykmaçlygy bar, şol sanda gözleg we gözleg, galyndy ýasamak, önümçilik Ot açmak we hil kepilligi ýaly ýokary tehnologiýaly zehinler SUNRISE keramiki sanitariýa enjamlarynyň ajaýyp we ýokary hilli bolmagy üçin berk kepillik boldy.

SUNRISE keramiki sanitariýa enjamlarynda içerde we daşary ýurtda hünärmen dizaýnerler topary bar.Önümleriň dizaýn stili sanitariýa enjamlarynyň ösüş tendensiýasyna doly düşünýär we SUNRISE keramikasynyň bazaryň islegini kanagatlandyrmak üçin innowasiýa dizaýny bilen täze önümleri çykarmagyny dowam etdirýär.

Suw tygşytlaýyş we daşky gurşawy goramak önümleri, döredilen gününden bäri SUNRISE keramikasynyň gözleg we ugry bolup durýar, barha ösen tehnologiýa we önüm dizaýny bilen, SUNRISE keramikasynyň daşky gurşawy goramak önümlerini üznüksiz böküşleri amala aşyrýar.

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
https://www.sunriseceramicgroup.com/products/

Näme üçin bizi saýlamaly?

  1. Banyoda sanitariýa bilen 10 ýyl töweregi işledik, şonuň üçin köp tejribämiz bar.
  2. Şertnama alanymyzdan soň, harytlary wagtynda tabşyrmagy wada berip bileris.Import we eksport kompaniýasynda gaty ökde.Zawod tehnologiýamyz gaty kämildir we işçiler örän ökde.
  3. Size iň gowy bahany getirip bileris we size iň ýokary hilli sanitariýa önümlerini hödürläp bileris.
  4. Eltip bermegiň dowamynda, size tölegleriň, girdejileriň, anyk maglumatlaryň ajaýyp toplumyny berip bileris.

Gözleg we gözleg

Professional gözleg we ösüş topary bolan SUNRISE keramika topary, olaryň arasynda 12 gözleg we in engineener we 5 doktorlyk okuwçysy bar, dört gözleg topary bir wagtyň özünde täsirli we akylly awtomatiki önümçilik liniýalary bilen enjamlaşdyrylandyr, SUNRISE güýçli garaşsyz innowasiýa ukyby.Dogry patentlere eýe bolup, senagat standartlaryny düzmäge gatnaşdy.
Önümler ençeme gezek senagat innowasiýa baýraklaryna, dizaýn patentlerine, önümçilik gözleglerine we innowasiýa hormat baýraklaryna eýe boldy.

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
https://www.sunriseceramicgroup.com/products/

Onlaýn sorag