Habarlar

 • Dünýä bilen baglanyşyk: Kanton ýarmarkasy sizi bu uly çärä gatnaşmaga tüýs ýürekden çagyrýar!

  Dünýä bilen baglanyşyk: Kanton ýarmarkasy sizi bu uly çärä gatnaşmaga tüýs ýürekden çagyrýar!

  Sergi ýakyn wagtda tamamlanýar.Işgärlerimiziň hemmesi bu çärä köp hyzmatdaşlar bilen duşuşdy.Sergidäki akylly hajathana esasy tekliplerimizdir we häzirki wagtda gaty hajathana çüýşesi.Bu önümler iň ösen tehnologiýany öz içine alýar.Vanna tehnologiýasynyň geljegine ädim ätiň!Goşul ...
  Koprak oka
 • Kanton ýarmarkasynda bilelikde işlemek: täze iş mümkinçiliklerini açmak!

  Kanton ýarmarkasynda bilelikde işlemek: täze iş mümkinçiliklerini açmak!

  Tolgundyryjy habar!Geçen ýylky sergi üstünlikli geçdi we şu ýylky Kanton ýarmarkasyna gatnaşjakdygymyza begenýäris!Dünýäniň iň abraýly söwda sergileriniň birinde iň soňky önümlerimizi we hyzmatlarymyzy görkezenimizde bize goşulyň.Sergi senesi: 23-nji aprel, 2024-nji ýylyň 27-nji apreli stend: P ...
  Koprak oka
 • Ösüş mümkinçiligini açyň: Kanton ýarmarkasynda bize goşulyň

  Ösüş mümkinçiligini açyň: Kanton ýarmarkasynda bize goşulyň

  Zehinliligi öwreniň: Keramiki hajathana innowasiýamyzyň göni görkezişi!Bize göni ýaýlymda goşulyň: 23-nji aprel, 24-nji aprel - 27-nji aprel20 ýyllyk tejribesi bolan hajathana öndürijisi, Ferguson we B & a ... ýaly meşhur kompaniýalara dürli ýokary hilli sanitariýa dizaýnlaryny hödürledik ...
  Koprak oka
 • Hajathanany nädip saýlamaly

  Hajathanany nädip saýlamaly

  Suw şkafyny nädip saýlamaly 1 ight Agramy Hajathana näçe agyr bolsa, şonça gowy.Adaty hajathana agramy 50 funt töweregi, gowy hajathana bolsa 100 funt töweregi.Agyr hajathana ýokary dykyzlyga we ýokary hilli.Döwrebap hajathananyň agramyny barlamagyň ýönekeý usuly: Suw çüýşesiniň gapagyny iki eliňiz bilen alyň ...
  Koprak oka
 • Hajathanany suwarmak nämäni aňladýar?

  Hajathanany suwarmak nämäni aňladýar?

  Hajathanany nädip saýlamaly 1. Agramy Hajathana jamy näçe agyr bolsa, şonça gowy.Adaty hajathananyň agramy takmynan 50 kilograma, gowy hajathananyň agramy bolsa 100 kilograma deňdir.Agyr hajathana ýokary dykyzlyga eýe we hil taýdan has amatly.Hajathananyň agramyny barlamagyň ýönekeý usuly: suw çüýşesini al ...
  Koprak oka
 • IER GOWY KERAMIK TOILETINI SAYLAMAK ÜÇIN GYSGAÇA GÖRNÜŞ

  IER GOWY KERAMIK TOILETINI SAYLAMAK ÜÇIN GYSGAÇA GÖRNÜŞ

  Vanna otagyňyzy açmak üçin, synap görüp boljak birnäçe zat bar: Vanna otagyny biderek arassalap bolýar Gaýnap duran suw: Diňe drenajyň içine gaýnag suw guýuň.Bu käwagt bökdençlige sebäp bolýan organiki materialy eredýär.Plunger: Siňdirmek we ýapyklary arassalamak üçin plunger ulanyň.Gaty deňze göz ýetiriň ...
  Koprak oka
 • hammam çüýşesini nädip ýapmaly

  hammam çüýşesini nädip ýapmaly

  Vanna otagyňyzy açmak üçin, synap görüp boljak birnäçe zat bar: Vanna otagyny biderek arassalap bolýar Gaýnap duran suw: Diňe drenajyň içine gaýnag suw guýuň.Bu käwagt bökdençlige sebäp bolýan organiki materialy eredýär.Plunger: Siňdirmek we ýapyklary arassalamak üçin plunger ulanyň.Gaty deňze göz ýetiriň ...
  Koprak oka
 • Vannaňyzyň potensialyny keramiki hajathana bilen açyň

  Vannaňyzyň potensialyny keramiki hajathana bilen açyň

  Hajathana çüýşesi we hammamda çümmek üçin zerur bolan iň az ýer gurluşyk kodlaryna we rahatlyk pikirlerine baglydyr.Ine umumy görkezme: Hajathana giňişligi: ini: tualet meýdany üçin azyndan 30 dýuým (76 sm) giňişlik maslahat berilýär.Bu, adaty hajathana üçin amatly ýer we amatly ...
  Koprak oka
 • Arassa gara hammam, stiline üns berseňiz, gelip bilersiňiz.

  Arassa gara hammam, stiline üns berseňiz, gelip bilersiňiz.

  Moda tendensiýalary ýylsaýyn üýtgeýär, meşhur reňkler hem yzygiderli üýtgeýär, ýöne stiline we hiline üns berseňiz hiç haçan öçmejek ýekeje reňk bar: bu gara pedal çüýşesi.Gara moda tegeleginde nusgawy.Diňe köptaraply däl, syrly, agalyk ediji ...
  Koprak oka
 • keramiki hajathana jamyny nädip kesmeli

  keramiki hajathana jamyny nädip kesmeli

  Keramiki hajathana çüýşesini kesmek çylşyrymly we näzik iş, adatça diňe belli bir ýagdaýlarda, meselem, materialy gaýtadan dikeltmekde ýa-da käbir gurnama ýa-da abatlaýyş işlerinde ýerine ýetirilýär.Keramikanyň gatylygy we ýiti bolmagy sebäpli bu meselä seresaplylyk bilen çemeleşmek möhümdir ...
  Koprak oka
 • akylly hajathana näme Öz-özüňi arassalamak häzirki zaman elektron intellektli hajathana

  akylly hajathana näme Öz-özüňi arassalamak häzirki zaman elektron intellektli hajathana

  Akylly hajathana, rahatlygy, arassaçylygy we ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmak üçin tehnologiýany öz içine alýan ösen hammam enjamydyr.Dürli ýokary tehnologiýaly aýratynlyklary birleşdirip, adaty hajathanalaryň esasy işleýşinden çykýar.Ine, akylly hajathana adatça hödürleýän zatlarynyň bir bölegi: Smaryň esasy aýratynlyklary ...
  Koprak oka
 • tanksyz hajathana nähili işleýär

  tanksyz hajathana nähili işleýär

  Tanksyz hajathana, adyndan görnüşi ýaly, adaty suw çüýşesi bolmazdan işleýär.Muňa derek, ýuwmak üçin ýeterlik basyş berýän suw üpjünçilik liniýasyna göni birikmä bil baglaýarlar.Ine, olaryň işleýşine syn: Göni suw üpjünçilik liniýasynyň işleýiş ýörelgesi: Tanksyz hajathana birikdirildi ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/21
Onlaýn sorag