Ösüş taryhy

2007-nji ýylda

2007-nji ýylda adatdan daşary batyrgaýlyk we paýhas bilen SUNRISE keramikasyny esaslandyryjy bu "keramiki paýtagt" bu yssy toprakda territoriýa açdy we keramiki sanitariýa enjamlary pudagyna girdi.

Telekeçiligiň başlangyç döwründe SUNRISE keramika önümleri ýokary we ýokary bahaly hammam önümlerine esaslanyp, önümlerini "markaly, ýokary derejeli we Europeanewropa we Amerikaly" hökmünde ýerleşdirdi, kompaniýanyň önümleriniň bu takyk ýerleşişi ilkinji strategiki ýeňişdir SUNRISE keramikasy we SUNRISE-iň çalt ýokarlanmagynyň esasy daşy.

Hytaýyň ykdysadyýetiniň çalt ösmegi we kärhananyň ýerleşişiniň takyklygy bilen SUNRISE keramikasy bürgüt ýaly çalt ösdi.

2013-nji ýylda

2013-nji ýylda SUNRISE keramikasy netijeli netijeleri gazandy we önümçilikde we satuwda giňişleýin we hasyl hasylyny gazandy.

Halkara sanitariýa enjamlary moda tendensiýasynyň ösmegi we içerki sanitariýa enjamlary bazaryndaky islegiň üýtgemegi bilen SUNRISE keramika 2015-nji ýylyň iýun aýynda marka täzeligini işjeň ýagdaýda başlady.Marka täzelenenden soň, Europeewropadaky we Amerikadaky hammamyň tendensiýasyna has gowy düşünmek üçin SUNRISE-iň dizaýner topary Europeanewropa we Amerikan önümleriniň ösen dizaýn stillerine baha bermek we Europeanewropa we Amerikan hammamynyň manysyny we hakyky manysyny açmak üçin köp Europeanewropa we Amerikan ýurtlaryna baryp gördi. keramika!

2018-nji ýylda

2018-nji ýylyň mart aýynda SUNRISE brendiniň ýerlikli ýerleşişine doly düşünmek, şahsylaşdyrylan önümi özleşdirmek hyzmatlaryny amala aşyrmak we önümi gaýtadan işlemek boýunça ýörite ussahanany döretmek maksady bilen, müşderilere ähli taraplaýyn hammam goldaw, dizaýn we ýöriteleşdirilen hyzmatlar bereris.Epidemiýa ýagdaýy 2020-nji ýylda durnuklaşandan soň, tutuş ýurt boýunça önümçilik kärhanalary birin-birin önümçilige başlar, Döwrebaplaşdyrmagyň, amatlylygyň we amatlylygyň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin SUNRISE hajathana akylly önümleriniň işe girizilmegi SUNRISE senagat merkeziniň adaty önümçilikden üýtgändigini görkezýär. Gurluşy akylly önümçilige geçirmek we akylly önümleri döretmek häzirki kärhananyň maksady.

Häzirki wagtda iki zawodyň bolmagy şerti bilen SUNRISE keramika önümçilik gerimini giňeltmäge, geljegi has ýokary we ýokary hilli önümler bilen garşylamaga we jemgyýete gaýtaryp bermäge dowam edýär.

Onlaýn sorag