Habarlar

Ösüş mümkinçiligini açyň: Kanton ýarmarkasynda bize goşulyň


Iş wagty: 18-2024-nji aprel

Zehinliligi öwreniň: Biziň göni görkezişimizKeramiki hajathanaInnowasiýa!

Bize göni ýaýlymda goşulyň: 23-nji aprel, 24-nji aprel - 27-nji aprel

Hajathana öndürijisi20 ýyllyk tejribe bilen dürli ýokary hilli hödürlediksanitariýa enjamlaryFerguson we B&Q ýaly ýokary derejeli kompaniýalara dizaýn.
Önüm iň köp satyjy,ýuwmakdiwara asylan akylly hajathana we diwara akylly hajathana we Siphonakylly hajathana.
20 ýyllyk tejribesi bolan öndüriji, Ferguson we B&Q ýaly ýokary derejeli kompaniýalara dürli ýokary hilli sanitariýa enjamlary dizaýnlaryny hödürledik.
Guanç Guangzhououdaky Kanton ýarmarkamyza gatnaşmaga çagyrýarys we siziň bilen duşuşmak üçin ähli mümkinçiliklerden hoşal.

Täsir galdyrmaga taýynlaň:

  • Leeňil dizaýn we ýokary ussatlyk
  • Ösen suw tygşytlaýyş tehnologiýasy
  • Easyeňil we arassaçylyk aýratynlyklary
  • Ekspert düşünjeleri we sorag-jogap sessiýasy
  • Sene :: 2024-nji ýylyň 23-nji apreli - 27-nji aprel
  • Stendiň belgisi: 2-nji tapgyr 10.1E36-37 F16-17
  • Locationerleşýän ýeri: Guanç Guangzhouou

Göni ýaýlyma girmek üçin baglanyşyk üçin habarly boluň!Vanna tejribäňizi ýokarlandyrmak mümkinçiligiňizi elden gidirmäň!

ÖNÜMLER PROFILI

Vanna dizaýn shemasy

Adaty hammam saýlaň
Käbir nusgawy döwür stilleri üçin toplum

Bu toplum ajaýyp pyýada çüýşäni we ýumşak ýakyn oturgyç bilen doly dizaýn edilen hajathana bar.Üzümiň daşky görnüşi gaty gaty keramikadan öndürilen ýokary hilli önümçilik bilen güýçlendirilýär, hammamyňyz wagtlaýyn görüner we ýakyn ýyllarda arassalanar.

Önümiň görkezilmegi

CT319 (16)
Katalog hajathana (3)
Hajathana CT8114 (8)
ETC2303S (6) hajathana
8801C hajathana
CT115 (6)
gark bolmak

önüm aýratynlygy

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/

IEST GOWY SYITYASAT

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/

TERJIME EDIP BOLMAK

ÖLÜM KORNERI BILEN arassalaň

Efficiencyokary netijelilik
ulgamy, aýlaw güýçli
gyzar, hemme zady al
öli burçsyz uzakda

Gapagy aýryň

Örtük plastinkasyny çalt aýyryň

Ansat gurnama
sökmek aňsat
we amatly dizaýn

 

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
https://www.sunriseceramicgroup.com/products/

Owuwaş düşüş dizaýny

Örtük plastinkasynyň haýal peselmegi

Gapagy
ýuwaş-ýuwaşdan peseldi we
köşeşmek üçin çyglydy

BIZNESI

Esasan eksport edýän ýurtlar

Önüm dünýä ýüzüne eksport edilýär
Europeewropa, ABŞ, Eastakyn Gündogar
Koreýa, Afrika, Awstraliýa

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/

önüm prosesi

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/

Sorag-jogap

1. Önümçilik liniýasynyň önümçilik kuwwaty nämeden ybarat?

Günde 1800 toplum hajathana we howdanlar üçin.

2. Töleg şertleriňiz nähili?

T / T goýum hökmünde 30%, eltilmezden 70%.

Balans tölemezden ozal önümleriň we paketleriň suratlaryny görkezeris.

3. Haýsy paket / gaplama bilen üpjün edýärsiňiz?

Müşderimiz üçin OEM-i kabul edýäris, paket müşderileriň islegi üçin döredilip bilner.
Köpük bilen doldurylan güýçli 5 gatly karton, ýük daşamak zerurlygy üçin adaty eksport gaplamasy.

4. OEM ýa-da ODM hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?

Hawa, önümde ýa-da kartonda çap edilen öz logotip dizaýnyňyz bilen OEM edip bileris.
ODM üçin biziň talaplarymyz her model üçin aýda 200 sany.

5. oleeke-täk agent ýa-da paýlaýjy bolmak üçin şertleriňiz nähili?

Aýda 3 * 40HQ - 5 * 40HQ konteýner üçin iň az sargyt mukdaryny talap ederis.

Onlaýn sorag