Habarlar

IER GOWY KERAMIK TOILETINI SAYLAMAK ÜÇIN GYSGAÇA GÖRNÜŞ


Iş wagty: 15-2024-nji aprel

Açmak üçinhammam çüýşesi, ine synap görüp boljak birnäçe zadyňyz :.hammam biderekligiaňsatlyk bilen arassalanyp bilner

Gaýnap duran suw: Zeýkeşiň aşagyna gaýnag suw guýuň.Bu käwagt bökdençlige sebäp bolýan organiki materialy eredýär.

Plunger: Siňdirmek we ýapyklary arassalamak üçin plunger ulanyň.Netijeli goýmak üçin zeýkeş turbasynyň töwereginde berk möhüriň bardygyna göz ýetiriň.

Bişirilen soda we sirke:

Zeýkeşiň aşagyna bir käse çörek sodasy guýuň.
Soňra deň mukdarda sirke goşuň.
Zeýkeşi ýapyň we 15-30 minut garaşyň.
Gyzgyn suw bilen ýuwuň.
El bilen aýyrmak:

Wilkany aýryň we görünýän galyndylary arassalaň.
Turbalaryň aşagyndaky dykyzlyklary arassalamak üçin sim asgyçdan ýa-da ýylany suwdan peýdalanyň.
Himiki zeýkeş arassalaýjylary: Himiki drena clean arassalaýjylaryny soňky ýol hökmünde ulanyň.Netijeli bolsa-da, turbalar we daşky gurşaw üçin ýaramaz.

P-duzagy arassalamak üçin:

Çelegi P-duzagyň aşagyna goýuň (egilen turbahammam çüýşesi).
P-duzagyny açyň we islendik päsgelçiligi aýyryň.
P-duzagy täzeden guruň.
Hünär kömegi: Düwürtigi özüňiz arassalap bilmeýän bolsaňyz, hünärmen suw geçirijisini işe almagy göz öňünde tutuň.

Regularlyadyňyzdan çykarmaň, yzygiderli tehniki hyzmat dykylmagyň öňüni alyp biler.Saçlaryň we sabyn galyndylarynyň zeýkeşlere ýygnanmagyna ýol bermäň.Zir-zibili ýygnamak we zeýkeşleriňizi çörek sodasy we sirke bilen yzygiderli arassalamak üçin zeýkeş goragçylaryny ulanyň.

ÖNÜMLER PROFILI

Vanna dizaýn shemasy

Adaty hammam saýlaň
Käbir nusgawy döwür stilleri üçin toplum

Bu toplum ajaýyp pyýada çüýşäni we ýumşak ýakyn oturgyç bilen doly dizaýn edilen hajathana bar.Üzümiň daşky görnüşi gaty gaty keramikadan öndürilen ýokary hilli önümçilik bilen güýçlendirilýär, hammamyňyz wagtlaýyn görüner we ýakyn ýyllarda arassalanar.

Önümiň görkezilmegi

CT319 上 (5)
CT319 上 (3)
LB4600 (25) peýdaly desgalar
LB2650 (1)

önüm aýratynlygy

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/

IEST GOWY SYITYASAT

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/

TERJIME EDIP BOLMAK

ÖLÜM KORNERI BILEN arassalaň

Efficiencyokary netijelilik
ulgamy, aýlaw güýçli
gyzar, hemme zady al
öli burçsyz uzakda

Gapagy aýryň

Örtük plastinkasyny çalt aýyryň

Ansat gurnama
sökmek aňsat
we amatly dizaýn

 

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
https://www.sunriseceramicgroup.com/products/

Owuwaş düşüş dizaýny

Örtük plastinkasynyň haýal peselmegi

Gapagy
ýuwaş-ýuwaşdan peseldi we
köşeşmek üçin çyglydy

BIZNESI

Esasan eksport edýän ýurtlar

Önüm dünýä ýüzüne eksport edilýär
Europeewropa, ABŞ, Eastakyn Gündogar
Koreýa, Afrika, Awstraliýa

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/

önüm prosesi

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/

Sorag-jogap

1. Önümçilik liniýasynyň önümçilik kuwwaty nämeden ybarat?

Günde 1800 toplum hajathana we howdanlar üçin.

2. Töleg şertleriňiz nähili?

T / T goýum hökmünde 30%, eltilmezden 70%.

Balans tölemezden ozal önümleriň we paketleriň suratlaryny görkezeris.

3. Haýsy paket / gaplama bilen üpjün edýärsiňiz?

Müşderimiz üçin OEM-i kabul edýäris, paket müşderileriň islegi üçin döredilip bilner.
Köpük bilen doldurylan güýçli 5 gatly karton, ýük daşamak zerurlygy üçin adaty eksport gaplamasy.

4. OEM ýa-da ODM hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?

Hawa, önümde ýa-da kartonda çap edilen öz logotip dizaýnyňyz bilen OEM edip bileris.
ODM üçin biziň talaplarymyz her model üçin aýda 200 sany.

5. oleeke-täk agent ýa-da paýlaýjy bolmak üçin şertleriňiz nähili?

Aýda 3 * 40HQ - 5 * 40HQ konteýner üçin iň az sargyt mukdaryny talap ederis.

Onlaýn sorag