Habarlar

Hajathanany nädip saýlamaly


Iş wagty: 16-2024-nji aprel

Nädip saýlamalySuw şkafy

1 、 Agram

Hajathana näçe agyr bolsa, şonça gowy.Adaty hajathana agramy 50 funt töweregi, gowy hajathana bolsa 100 funt töweregi.Agyr hajathana ýokary dykyzlyga we ýokary hilli.Agramyny barlamak üçin ýönekeý usulHäzirki zaman hajathana: Suw çüýşesiniň gapagyny iki eliňiz bilen alyň we agramlaň.

 

2 、 Suw rozetkasy

Hajathananyň düýbünde bir zeýkeş çukurynyň bolmagy iň gowusydyr.Häzirki wagtda köp markalarda 2-3 sany zeýkeş deşigi bar (diametrine baglylykda), ýöne zeýkeş deşikleri näçe köp bolsa, şonça-da täsir eder.Banyoda iki görnüşli suw rozetkasy bar: aşaky zeýkeş we keseligine drena ..Aşaky rozetkanyň merkezi bilen suw çüýşesiniň arkasyndaky diwaryň arasyndaky aralygy ölçemek we oturmak üçin şol bir modeli hajathana satyn almak möhümdir.Otherwiseogsam, hajathana gurup bolmaz.Gorizontal zeýkeş hajathana rozetkasynyň akymly bolmagyny üpjün etmek üçin keseligine drena roz rozetkasy bilen deň derejede bolmaly, has gowusy birneme ýokary bolmaly.30 santimetrlik hajathana orta drena tualet;20-25 santimetrlik hajathana arka drena tualet;40 santimetrden gowrak aralyk öňdäki zeýkeş hajathanasydyr.Model birneme nädogry bolsa, zeýkeş tekiz bolmaz.

3 、 Aýnadan ýasalan ýer

Aýnasyna üns beriňhajathana jamy.Qualityokary hilli tualetde doýgun reňkli köpürjikler bolmazdan tekiz we ýylmanak ýalpyldawuk bolmaly.Surfaceerüsti syrçany barlanyňyzdan soň, hajathananyň drenajyna-da degmeli.Gödek bolsa, geljekde aňsatlyk bilen asylmagyna sebäp bolup biler.

4 、 Kalibr

Içki ýüzleri bolan uly diametrli kanalizasiýa turbalary hapalanmaga we çalt we täsirli çykmaga ýykgyn edýär, böwetleriň öňüni alýar.Synag usuly, iň gowy palma kuwwaty bilen tutuş eliňizi hajathana oturgyjyna ýerleşdirmekdir.

 

5 、hajathana çüýşesi

Hajathana suw saklaýyş çüýşesiniň syzmagy, göze dürtülip duran sesden başga, tapmak aňsat däl.Simpleönekeý gözleg usuly, gök syýa dammakdyrhajathana komodysuw çüýşesi, gowy garmaly we hajathana suw rozetkasyndan gök suwuň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.Bar bolsa, tualetde syzmagyň bardygyny görkezýär.Diňe bir ýatlatma, has gowy beýikligi bolan suw çüýşesini saýlamak iň gowusy, sebäbi oňat täsir edýär.(Bellik: 6 litrden aşak akym ukyby suw tygşytlaýan hajathana hökmünde klassifikasiýa edilip bilner.)

6 、 Suw bölekleri

Suw komponenti hajathananyň hyzmat möhletini gönüden-göni kesgitleýär.Markaly hajathana bilen adaty hajathana arasynda suw komponentleriniň hilinde ep-esli tapawut bar, sebäbi her bir öý hojalygy diýen ýaly suw çüýşesiniň akmazlygyny başdan geçirýär.Şonuň üçin hajathana saýlanyňyzda suw düzümine üns bermäň.Iň gowy tanamak usuly, düwmäniň sesini diňlemek we aýdyň ses bermekdir.

7 fl Akýan suw

Amaly nukdaýnazardan seredeniňde, hajathana ilki bilen ýuwmagyň esasy funksiýasyna eýe bolmalydyr.Şeýlelik bilen, ýuwmak usuly örän möhümdir we hajathana ýuwulmagy gönüden-göni ýuwulma, aýlanýan sifon, worteks sifon we reaktiw sifona bölünip bilner.Drenajyň dürli usullaryny saýlamaga üns beriň: Hajathanalary drena method usuly boýunça "ýuwulýan görnüş", "sifon ýuwujy görnüş" we "sifon worteks görnüşi" diýip bölmek mümkin.Inguwulýan we sifon ýuwulmagy, takmynan 6 litr suw sanjym mukdaryna we güýçli zeýkeş kuwwatyna eýe, ýöne ýuwlanda ses gaty güýçli;Gämi duralgasy birbada köp mukdarda suw talap edýär, ýöne gowy izolýasiýa täsirine eýe.Sarp edijiler “Sunrise” -iň göni süpürgiç we sifonyň artykmaçlyklaryny özünde jemleýän göni sifon tualetini synap görmek isläp bilerler.Hapany çalt ýuwup, suw tygşytlap bilýär.

Hajathana klassifikasiýasynyň jikme-jik düşündirişi

Baglanan we aýrylan stillere görnüşi boýunça toparlara bölünýär

Baglanan ýa-da bölünen hajathanany saýlamak, esasan, hammamyň meýdanyna baglydyr.Bölünen hajathana has adatydyr we önümçilikde has uly ýer tutýan we birikme bogunlarynda hapalary aňsatlyk bilen gizleýän suw basgançagynyň düýbüni we ikinji gatlagyny birleşdirmek üçin nurbatlar we möhürleýji halkalar ulanylýar;

Integrirlenen hajathana has döwrebap we ýokary derejeli, owadan beden şekili we köp sanly görnüşi bilen, bitewi birligi emele getirýär.Emma bahasy birneme gymmat.

Hapalanmagyň akymyna görä yzky hatara we aşaky hatara bölünýär

 

Yzky hatar görnüşi, diwar hatarynyň görnüşi ýa-da keseligine hatar görnüşi diýlip hem atlandyrylýar, göni manysyna baglylykda akymyň ugruny kesgitläp biler.Yzky oturgyç hajathana saýlanylanda, zeýkeş rozetkasynyň merkeziniň ýerden beýikligini göz öňünde tutmaly, bu adatça 180mm;

Aşaky hatar hajathana, adyndan görnüşi ýaly pol ýa-da dik hatar hajathana diýlip hem atlandyrylýar, ýerdäki zeýkeş rozetkasy bolan hajathana degişlidir.Aşaky hatar hajathana saýlanyňyzda, zeýkeş rozetkasynyň merkezi nokady bilen diwaryň arasyndaky uzaklyga üns bermeli.Zeýkeş rozetkasy bilen diwaryň arasyndaky aralyk üç görnüşe bölünýär: 400mm, 305mm we 200mm.Demirgazyk bazarynda 400 mm çukur aralyk önümlerine uly isleg bar.Günorta bazarda 305 mm çukur çukur önümlerine uly isleg bar.

Täzelenýän dostlaryň köpüsi üçin hajathana hajathana giňişliginiň möhüm bölegidir.

 

 

 

 

ÖNÜMLER PROFILI

Vanna dizaýn shemasy

Adaty hammam saýlaň
Käbir nusgawy döwür stilleri üçin toplum

Bu toplum ajaýyp pyýada çüýşäni we ýumşak ýakyn oturgyç bilen doly dizaýn edilen hajathana bar.Üzümiň daşky görnüşi gaty gaty keramikadan öndürilen ýokary hilli önümçilik bilen güýçlendirilýär, hammamyňyz wagtlaýyn görüner we ýakyn ýyllarda arassalanar.

Önümiň görkezilmegi

ETC2303S (18)
ETC2303S (37)
Hajathana CT8114 (8)
ETC2303S (6) hajathana
8801C hajathana
CT115 (6)

önüm aýratynlygy

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/

IEST GOWY SYITYASAT

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/

TERJIME EDIP BOLMAK

ÖLÜM KORNERI BILEN arassalaň

Efficiencyokary netijelilik
ulgamy, aýlaw güýçli
gyzar, hemme zady al
öli burçsyz uzakda

Gapagy aýryň

Örtük plastinkasyny çalt aýyryň

Ansat gurnama
sökmek aňsat
we amatly dizaýn

 

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
https://www.sunriseceramicgroup.com/products/

Owuwaş düşüş dizaýny

Örtük plastinkasynyň haýal peselmegi

Gapagy
ýuwaş-ýuwaşdan peseldi we
köşeşmek üçin çyglydy

BIZNESI

Esasan eksport edýän ýurtlar

Önüm dünýä ýüzüne eksport edilýär
Europeewropa, ABŞ, Eastakyn Gündogar
Koreýa, Afrika, Awstraliýa

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/

önüm prosesi

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/

Sorag-jogap

1. Önümçilik liniýasynyň önümçilik kuwwaty nämeden ybarat?

Günde 1800 toplum hajathana we howdanlar üçin.

2. Töleg şertleriňiz nähili?

T / T goýum hökmünde 30%, eltilmezden 70%.

Balans tölemezden ozal önümleriň we paketleriň suratlaryny görkezeris.

3. Haýsy paket / gaplama bilen üpjün edýärsiňiz?

Müşderimiz üçin OEM-i kabul edýäris, paket müşderileriň islegi üçin döredilip bilner.
Köpük bilen doldurylan güýçli 5 gatly karton, ýük daşamak zerurlygy üçin adaty eksport gaplamasy.

4. OEM ýa-da ODM hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?

Hawa, önümde ýa-da kartonda çap edilen öz logotip dizaýnyňyz bilen OEM edip bileris.
ODM üçin biziň talaplarymyz her model üçin aýda 200 sany.

5. oleeke-täk agent ýa-da paýlaýjy bolmak üçin şertleriňiz nähili?

Aýda 3 * 40HQ - 5 * 40HQ konteýner üçin iň az sargyt mukdaryny talap ederis.

Onlaýn sorag